VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 2022

Reservering van accommodatie of “toeristische” sites door individuen

CAMPING LA FERME DE SERRAZ

Rue de La Poste-74210 Doussard

04 50 44 30 68 – fermedelaserraz@gmail.com

lafermedelaserraz.com

 

DEFINITIES:

BESTELLING Waar RESERVERING Waar VERHUUR : Aankoop van Diensten.

DIENSTEN : seizoensverhuur van accommodatie of “toeristische” kale plaatsen.

ACCOMMODATIE : Tent, caravan, stacaravan en lichte vrijetijdsaccommodatie, studio en gîte

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op elke verhuur van accommodatie of kale staanplaatsen op de camping. CAMPING LA FERME DE SERRAZ , niet-professionele klanten (“De Klanten” of “de Klant”), op haar website lafermedelaserraz.com of per telefoon, post of elektronische post (e-mails), of op een plaats waar de Dienstverlener de Diensten op de markt brengt. Ze zijn niet van toepassing op verhuur van locaties die bedoeld zijn om vrijetijdsstacaravans (stacaravans) te huisvesten die het onderwerp zijn van een “vrijetijds” -contract.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden gepresenteerd op de website lafermedelaserraz.com of in schriftelijke vorm – op papier of elektronisch – in geval van een reservering met andere middelen dan een afstandsbediening.

De Klant dient hiervan kennis te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de Dienstverlener, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op andere marketingkanalen voor de Diensten.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander contractueel document. De versie die van toepassing is op de Klant is de versie die van kracht is op de website of die door de Dienstverlener is meegedeeld op de datum waarop de Bestelling door de Klant wordt geplaatst.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn vastgelegd in het IT-systeem van de Dienstverlener het bewijs van alle transacties die met de Klant zijn afgesloten.

Onder de voorwaarden bepaald door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming, heeft de Klant te allen tijde recht op toegang, rectificatie en verzet indien de verwerking niet essentieel is voor de uitvoering van de bestelling en het verblijf ook als hun gevolgen, op al zijn persoonlijke gegevens door te schrijven, per post en zijn identiteit te rechtvaardigen, aan:

CAMPING LA FERME DE SERRAZ

Rue de La Poste-74210 Doussard

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door ofwel het daartoe voorziene vakje aan te vinken alvorens de online Bestelprocedure te implementeren, alsook de algemene gebruiksvoorwaarden van de website. lafermedelaserraz.com, of, in het geval van een reservering buiten het internet, op een andere geschikte manier.

 

ARTIKEL 2 – RESERVERINGEN

De Klant selecteert op de site of verstrekt informatie over elk document dat door de Dienstverlener wordt verzonden, de diensten die hij wenst te bestellen, als volgt:

 • Beschikbaarheid;
 • Selectie van verblijf;
 • Keuze uit opties;
 • Bevestiging van de bestelling.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de Bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk aan de Dienstverlener te melden. De Bestelling wordt pas als definitief beschouwd nadat de Klant een bevestiging heeft gestuurd van de aanvaarding van de Bestelling door de Dienstverlener, per e-mail of per post, of door ondertekening van het contract in het geval van een reservering rechtstreeks op de locatie waar de Aanbieder de Diensten op de markt brengt.

Elke bestelling geplaatst op de website lafermedelaserraz.com vormt de totstandkoming van een op afstand gesloten overeenkomst tussen de Klant en de Dienstverlener.

Alle Bestellingen zijn nominatief en kunnen onder geen enkele omstandigheid worden overgedragen.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

De Diensten aangeboden door de Dienstverlener worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de website lafermedelaserraz.com, of op een informatiedrager van de Dienstverlener, bij het plaatsen van de bestelling door de Klant. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, HT en TTC.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Dienstverlener op de website zouden worden toegekend lafermedelaserraz.com of op enig informatie- of communicatiemedium.

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsduur, zoals aangegeven op de website. lafermedelaserraz.com, in de e-mail of in het schriftelijke voorstel dat naar de Klant is gestuurd. Na deze geldigheidsduur is het aanbod nietig en is Dienstverlener niet meer gebonden aan de prijzen.

Ze omvatten niet de verwerkings- en beheerskosten, die bovendien worden gefactureerd onder de voorwaarden vermeld op de website. lafermedelaserraz.com of in de informatie (brief, e-mail, enz.) die vooraf aan de Klant is meegedeeld en berekend vóór het plaatsen van de Bestelling.

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totaalbedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Een factuur wordt opgemaakt door de Verkoper en ten laatste aan de Klant overhandigd bij de betaling van het saldo van de prijs.

3.1. TOERISTENBELASTING

De toeristenbelasting, geïnd namens de gemeente/gemeenschap van gemeenten, is niet bij de tarieven inbegrepen. Het bedrag wordt bepaald per persoon en per dag en is variabel afhankelijk van de bestemmingen. Het dient te worden betaald bij de betaling van de Dienst en wordt afzonderlijk op de factuur vermeld.

 

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. BORG

Vooruitbetaalde bedragen zijn aanbetalingen. Ze vormen een last op de totale prijs die de Klant verschuldigd is.

Een aanbetaling die overeenkomt met 25% van de totale prijs van de levering van de bestelde Diensten is vereist bij het plaatsen van de bestelling door de Klant. Het moet worden betaald bij ontvangst van het definitieve huurcontract en bijgevoegd bij het te retourneren exemplaar. Het wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling.

Het wordt niet terugbetaald door de Dienstverlener in geval van annulering van het verblijf door de Klant minder dan 90 dagen voor de geplande aankomstdatum (behalve in de gevallen voorzien in artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden).

Het saldo van het verblijf moet 30 dagen voor de aankomstdatum volledig worden betaald (op straffe van annulering van deze huur).

4.2. BETALINGEN

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd na daadwerkelijke ontvangst van de verschuldigde bedragen door de Dienstverlener.

In geval van laattijdige betaling en betaling van de verschuldigde bedragen door de Klant na de hierboven vermelde termijn, of na de betalingsdatum die staat vermeld op de factuur die aan laatstgenoemde is gericht, worden boetes voor laattijdige betaling berekend tegen het wekelijkse tarief van 10% van het bedrag inclusief belastingen van de prijs van de levering van de Diensten zal automatisch en automatisch worden verkregen van de Dienstverlener, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling.

De vertraging in de betaling zal resulteren in de onmiddellijke betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen, onverminderd enige andere actie die de Dienstverlener in dit verband zou kunnen instellen tegen de Klant. .

 

4.3. NIET-NALEVING VAN DE BETALINGSVOORWAARDEN

Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven uiteengezette betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde Diensten op te schorten of te annuleren en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten. ingebrekestelling bleef ondoeltreffend.

 

ARTIKEL 5 – DIENSTVERLENING

5.1. LEVERING EN GEBRUIK VAN DIENSTEN

De accommodatie en de daarbij behorende plaats mogen op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur bezet zijn en moeten op de dag van vertrek om 10.00 uur worden verlaten.

Het saldo van het verblijf moet volledig worden betaald:

 • 30 dagen voor de aankomstdatum (op straffe van annulering van deze huur);

De kale staanplaatsen kunnen op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur worden ingenomen en moeten op de dag van vertrek om 12.00 uur worden verlaten.

Het saldo van het verblijf moet volledig worden betaald:

 • Bij aankomst over de kale staanplaatsen (bestemd voor campers, caravans of tenten).

Accommodaties en staanplaatsen worden voor een bepaald aantal personen verhuurd en mogen in geen geval door een groter aantal personen worden bezet. Bovendien is het ten strengste verboden om andere accommodatie, van welke aard dan ook, toe te voegen op genoemde sites die reeds voorzien zijn van accommodatie die door de Dienstverlener is geïnstalleerd.

Accommodatie en staanplaatsen worden in dezelfde staat van netheid achtergelaten als bij oplevering. Anders zal de huurder een forfaitair bedrag voor de schoonmaak moeten betalen zoals vermeld op de website van de Dienstverlener. Elke degradatie van de accommodatie of zijn toebehoren zal aanleiding geven tot onmiddellijke herstelling op kosten van de huurder. De inventaris aan het einde van de huur moet exact gelijk zijn aan die aan het begin van de huur.

5.2. VEILIGHEIDSBETALING

Voor accommodatieverhuur wordt van de klant een borg van € 200 gevraagd op de dag dat de sleutels worden overhandigd en aan hem worden teruggegeven op de dag van het einde van de huur, onder voorbehoud van eventuele aftrek van reparatiekosten.

Deze borg vormt geen beperking van de aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 6 – VERTRAGING, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er wordt geen korting verleend in geval van een vertraagde aankomst, een vervroegd vertrek of een wijziging van het aantal personen (hetzij voor het gehele of een deel van het geplande verblijf).

6.1. WIJZIGING

Bij wijziging van de data of het aantal personen zal de Dienstverlener zich inspannen om zoveel mogelijk verzoeken tot wijziging van de datum binnen de limiet van beschikbaarheid te accepteren, onverminderd eventuele extra kosten; het is in alle gevallen een eenvoudige middelenverbintenis, de Dienstverlener kan de beschikbaarheid van een staanplaats of accommodatie, of van een andere datum, niet garanderen; in deze gevallen kan een prijstoeslag worden gevraagd.

Elk verzoek om de verblijfsduur te verkorten zal door de Dienstverlener in overweging worden genomen. als gedeeltelijke opzegging, waarvan de gevolgen worden geregeld in artikel 6.3.

6.2. ONDERBREKING

Een voortijdig vertrek kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling door de Dienstverlener.

6.3. ANNULERING

Indien een annuleringsverzekering rechtsgeldig is afgesloten en rechtsgeldig wordt uitgeoefend, dienen de annulerings- en vergoedingsvoorwaarden te worden uitgevoerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de verzekeraar.

Houd er rekening mee dat een annuleringsverzekering alleen kan worden afgesloten bij het maken van de eerste reserveringsaanvraag en dat de klant ermee instemt kennis te nemen van de aangeboden verzekeringsvoorwaarden bij het maken van zijn eerste reservering.

Indien geen annuleringsverzekering rechtsgeldig is afgesloten of uitgeoefend, wordt de opzeggingsvergoeding als volgt berekend:

 • Annulering voor 90 e dag voorafgaand aan de verwachte aankomstdatum: de annulering zal kosteloos zijn en de volledige terugbetaling van de betaalde bedragen zal worden gedaan door de Dienstverlener;
 • Annulering van 90 e dag tot 31 e dag voorafgaand aan de verwachte aankomstdatum: 25% van het totale bedrag van het verblijf wordt door de Dienstverlener ingehouden (overeenkomend met het bedrag van de borg);
 • Annulering vanaf 30 e dag tot 16 e dag voorafgaand aan de verwachte aankomstdatum: 50% van het totale bedrag van het verblijf wordt door de Dienstverlener ingehouden;
 • Annulering vanaf 15 e dag op de geplande aankomstdatum: 100% van het totale bedrag van het verblijf wordt door de Dienstverlener ingehouden.

In alle gevallen van annulering anders dan annulering voor 90 e dag voor de geplande aankomstdatum blijven de verwerkings- en beheerskosten (artikel 3) bij de Dienstverlener.

6.4. ANNULERING IN GEVAL VAN PANDEMIE

6.4.1. Als uitzondering op het artikel 6.3 ANNULERING, in geval van gehele of gedeeltelijke sluiting van het etablissement tijdens de data van het gereserveerde verblijf (die gelijkgesteld wordt met een maatregel van geheel of gedeeltelijk verbod op de ontvangst van het publiek, voor zover de Klant rechtstreeks wordt geraakt door de toepassing van deze maatregel ) beslist door de overheid, en die niet toe te rekenen is aan de Dienstverlener, zullen de bedragen die vooraf door de Klant zijn betaald voor de reservering van het verblijf dat niet kan worden gemaakt, worden terugbetaald in overeenstemming met de wettelijke of reglementaire bepalingen die voor deze sluiting gelden of de gevolgen ervan.

De Dienstverlener kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor aanvullende schadevergoeding naast deze terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor de reservering van het verblijf.

6.4.2. Elke annulering van het verblijf naar behoren gerechtvaardigd door het feit dat de Klant zou worden getroffen door COVID 19 (infectie) of een andere infectie die als een pandemie wordt beschouwd, of zou worden geïdentificeerd als een contactgeval, en dat deze situatie zijn deelname in twijfel zou trekken in het verblijf op de geplande data zal worden gedaan zonder opzeggingsvergoeding of terugbetaling door de Dienstverlener. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een annuleringsverzekering af te sluiten conform artikel 6.3 ANNULERING.

6.4.3. In het geval dat de klant genoodzaakt is het verblijf volledig te annuleren vanwege overheidsmaatregelen die deelnemers niet toestaan te verhuizen (algemene of lokale opsluiting, reisverbod, grensafsluitingen), hoewel de camping zijn verplichting kan nakomen en klanten kan verwelkomen, de Dienstverlener is niet verplicht om een specifieke terugbetaling te doen. Raadpleeg het artikel 6.3 ANNULERING .

6.4.4 – Indien de Klant een specifieke verzekering afsluit voor de risico’s opgesomd in artikel 6.4.2 of in artikel 6.4.3, dient de klant alle stappen te ondernemen bij de verzekeraar.

 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De Klant die op een terrein of in een accommodatie verblijft, moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Voor aanvang van de dienstverlening kan bij de Klant een verzekeringsattest worden aangevraagd.

7.2. DIEREN

Huisdieren worden geaccepteerd, onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaren, met uitzondering van nieuwe huisdieren (NAC) en gevaarlijke dieren, in het bijzonder honden van categorie 1 en 2 (L.211-11 en L.211-12 van de landelijke code).

Ze worden geaccepteerd via de pakketten die beschikbaar zijn bij de Service Provider en ter plaatse te betalen zijn.

7.3. INTERNE REGELINGEN

Bij de ingang van het etablissement en bij de receptie hangt een huishoudelijk reglement. De Klant is verplicht hiervan kennis te nemen en deze te respecteren. Het is beschikbaar op aanvraag.

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN DIENSTVERLENER – GARANTIE

De Dienstverlener vrijwaart de Klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zonder bijbetaling, tegen elk gebrek aan overeenstemming of verborgen gebrek dat het gevolg is van een gebrek in het ontwerp of de uitvoering van de bestelde Diensten.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Dienstverlener binnen een termijn van maximaal 24 uur vanaf de levering van de Diensten schriftelijk met ontvangstbewijs op de hoogte stellen van het bestaan van gebreken of gebreken aan overeenstemming.

De Dienstverlener vergoedt of herstelt (voor zover mogelijk) de diensten die als gebrekkig worden beschouwd, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 dagen na de constatering door de Dienstverlener van het gebrek of de ondeugd. De terugbetaling vindt plaats door bijschrijving op de bankrekening van de Klant of door middel van een cheque die naar de Klant wordt gestuurd.

De garantie van de Aanbieder is beperkt tot de terugbetaling van de Diensten die daadwerkelijk door de Klant zijn betaald. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van het optreden van een geval van overmacht dat gewoonlijk wordt erkend door de Franse jurisprudentie.

Diensten geleverd via de website lafermedelaserraz.com van de Dienstverlener voldoen aan de in Frankrijk geldende regelgeving.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

Activiteiten die verband houden met de organisatie en de verkoop van verblijven of excursies op een bepaalde datum of periode gespecificeerd zijn niet onderworpen aan de herroepingstermijn die van toepassing is op de verkoop op afstand en buiten verkoopruimten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L221-28 van de Consumentenwet.

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener, die deze presentaties opstelt, voert de verwerking van persoonsgegevens uit die als rechtsgrondslag heeft:

 • Of het gerechtvaardigd belang dat door de Dienstverlener wordt nagestreefd wanneer het de volgende doeleinden nastreeft:

– prospectie

– het beheer van de relatie met haar klanten en prospects,

– de organisatie, inschrijving en uitnodiging voor evenementen van de Dienstverlener,

– verwerking, uitvoering, prospectie, productie, beheer, opvolging van klantverzoeken en dossiers,

– het opstellen van akten namens haar cliënten.

 • Of naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen bij het implementeren van verwerking met als doel:

– preventie van witwassen en terrorismefinanciering en bestrijding van corruptie,

– facturatie,

– Accounting.

De Dienstverlener bewaart de gegevens slechts gedurende de tijd die nodig is voor de operaties waarvoor ze werden verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

In dit verband worden klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie plus 3 jaar met het oog op animatie en prospectie, onverminderd bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme worden de gegevens bewaard tot 5 jaar na het einde van de relatie met de Dienstverlener. Boekhoudkundig worden ze bewaard gedurende 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar.

Perspectiefgegevens worden gedurende 3 jaar bewaard indien geen deelname aan of aanmelding bij de evenementen van Dienstverlener heeft plaatsgevonden.

De verwerkte gegevens zijn bestemd voor bevoegde personen van Dienstverlener.

Onder de voorwaarden bepaald door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese verordeningen inzake gegevensbescherming, hebben individuen het recht op toegang tot gegevens die op hen betrekking hebben, rectificatie, ondervraging, beperking, overdraagbaarheid, ‘wissing’.

De personen die betrokken zijn bij de uitgevoerde verwerking hebben ook het recht om zich te allen tijde, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met als rechtsgrond het legitieme belang van de Dienstverlener. , evenals een recht van verzet tegen commerciële prospectie.

Ze hebben ook het recht om algemene en specifieke richtlijnen vast te stellen die de manier bepalen waarop ze na hun overlijden de bovengenoemde rechten willen uitoefenen.

 • per e-mail naar het volgende adres: fermedelaserraz@gmail.com
 • of per post naar het volgende adres: CAMPING LA FERME DE SERRAZ Rue de La Poste-74210 Doussard

Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de website lafermedelaserraz.com is het eigendom van de Dienstverlener en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke reproductie, distributie, geheel of gedeeltelijk gebruik van deze inhoud is strikt verboden en kan een overtreding van namaak vormen.

Bovendien blijft de Dienstverlener eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die (zelfs op verzoek van de Klant) worden geproduceerd met het oog op het leveren van de Diensten aan de Klant. De Klant onthoudt zich dan ook van elke reproductie of elk gebruik van voornoemde studies, tekeningen, modellen en prototypes, enz., zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener die hieraan een financiële vergoeding kan verbinden.

Hetzelfde geldt voor namen, logo’s of meer in het algemeen elke grafische of tekstweergave die aan de Dienstverlener toebehoort of door hem wordt gebruikt en verspreid.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst prevaleren.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe de aan- en verkooptransacties afgesloten in toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en gevolgen en die niet opgelost konden worden tussen de Dienstverlener en de Klant zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

De Klant wordt erop gewezen dat hij in elk geval een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.

In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek betreffende “de bemiddeling bij consumentengeschillen”, heeft de klant het recht om gratis gebruik te maken van de bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen aangeboden door CAMPING LA FERME DE SERRAZ:

De aldus voorgestelde bemiddelaar “consumentenrecht” is CM2C (wordt momenteel gevalideerd door de CECMC).

Dit bemiddelingssysteem is elektronisch bereikbaar: https://cm2c.net of per post: CM2C – 14 rue Saint Jean 75017 PARIS.

ARTIKEL 14 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE – AANVAARDING VAN DE KLANT

De Klant erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling op een leesbare en begrijpelijke manier kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie en informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen L 111-1 tot L111-7 van de Code van verbruik , naast de informatie die vereist is in toepassing van het decreet van 22 oktober 2008 betreffende de voorafgaande informatie van de consument over de kenmerken van huuraccommodaties in buitenhotels en in het bijzonder:

 • de essentiële kenmerken van de Diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken Diensten;
 • de prijs van de Diensten en bijkomende kosten;
 • informatie met betrekking tot de identiteit van de Dienstverlener, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien dit niet uit de context blijkt;
 • informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hun implementatiemethoden; de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan;
 • de mogelijkheid om bij een geschil gebruik te maken van conventionele mediation;
 • informatie met betrekking tot de beëindigingsvoorwaarden en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

Het feit dat een natuurlijke (of rechtspersoon) persoon op de website kan bestellen lafermedelaserraz.com houdt volledige en volledige aanvaarding en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in, die uitdrukkelijk worden erkend door de Klant, die in het bijzonder afziet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document dat niet afdwingbaar zou zijn jegens de Dienstverlener.